Kiedy złożyć oświadczenie o tym czy wnioskodawca cudzoziemcem?

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z dodanego do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przepisu art. 19c. Przewiduje on składanie przez wnioskodawcę oświadczeń o posiadaniu statutu cudzoziemca w przypadkach:

  1. wniosku o wpis do  rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków,
  2. złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki.


Jak ustalić czy wnioskodawca jest cudzoziemcem?

Żeby ustalić czy statut cudzoziemca musisz sięgnąć do przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcem w jej rozumieniu jest:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy:

  1. dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na  zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu (także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami,)
  2. mają pozycję dominującą w rozumieniu k.s.h.


Jak złożyć oświadczenie o statucie cudzoziemca?

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdążyło wprowadzić nowych wzorów formularzy wniosków do KRS, umożliwiających złożenie oświadczenia poprzez uzupełnienie odpowiedniej rubryki. Nie zmienia to jednak obowiązku jego złożenia. Pozostaje więc sporządzenie odrębnego dokumentu i załączenie go do formularza.

Wnioskodawcy, którzy nie spełniają warunków uznania za cudzoziemca mogą skorzystać z tego wzoru oświadczenia - OŚWIADCZENIE wersja dla niecudzoziemców.

W przypadku cudzoziemców art. 19c ust. 2 ustawy o KRS przewiduje obowiązek złożenia dodatkowego oświadczenia.W takim przypadku wnioskodawca powinien wyjaśnić także czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium RP. Wzór oświadczenia dla wnioskodawców, którzy są cudzoziemcami znajdziesz tutaj - OŚWIADCZENIE - wersja dla cudzoziemców.


Jeżeli masz problem z ustaleniem, które oświadczenie powinieneś załączyć do wniosku albo inne wątpliwości co do tego tematu - pisz śmiało na mroz@kancelariamroz.pl.