Dokument gwarancji nie musi cytować przepisów p.z.p.

Wykonawca nie ma obowiązku literalnego przytoczenia w dokumencie gwarancji okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. (wyr. KIO z 17.8.2012 r., 1655/12; wyr. KIO z 13.3.2012 r., 401/12). Dobrze obrazuje to wyr. SO we Wrocławiu z 9.4.2009 r. (X Ga 81/09), który przyjął, że zwroty "uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" oraz "niewniesienie wymaganego zabezpieczenia" zawarte w gwarancji zabezpieczają interesy zamawiającego, chociaż nie są dokładnym powtórzeniem treści art. 46 ust. 5 p.z.p.

W orzecznictwie jako przykłady spełnienia wymogu prawidłowego sformułowania zakresu zabezpieczenia wskazywano:

  1. odwołanie się do przepisów art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. (wyr. KIO z 1.10.2013 r., 2227/13),
  2. wskazanie, że bank zapłaci sumę gwarancyjną na zasadach określonych w p.z.p. (wyr. KIO z 1.10.2013 r., 2229/13; wyr. SO w Lublinie z 29.6.2009 r., IX Ga 109/09),
  3. odesłanie do innych dokumentów niż sama gwarancja (wyr. KIO z 28.3.2014 r., 484/14).

W kontekście pkt 3 trzeba podkreślić, że odesłanie powinno być jasne, pewne, niebudzące wątpliwości oraz nierodzące podstaw do wątpliwości interpretacyjnych. W powołanym w pkt 3 wyroku KIO uznała za niewystarczającą gwarancję, w której bank opisując zakres swojej odpowiedzialności użył sformułowania „zobowiązania w myśl oferty przetargowej”. W ocenie Izby takie postanowienie rodziło poważne wątpliwości interpretacyjne, a treść gwarancji w żadnym miejscu nie precyzowała, co należy przez nie rozumieć. Z kolei Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 11.7.2013 r. (X Ga 189/13) oceniał czy zwrot „warunki przetargu” wskazuje dostatecznie przesłanki zatrzymania wadium. Sąd doszedł do przekonania, że takie sformułowanie nie może zostać uznane za prawidłowo oznaczające zakres zabezpieczenia gwarancji.


Kwestie praktyczne

W doktrynie można znaleźć szereg wskazówek co do szczegółów formułowania dokumentu gwarancji. Oto kilka ciekawych przykładów:

  1. klauzula dotycząca potwierdzenia autentyczności podpisów jest jedynie formą weryfikacji osób zgłaszających roszczenie, która nie odbiera gwarancji cech bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żądanie (wyr. KIO z 6.8.2010 r., 1545/10; wyr. KIO z 22.11.2012 r., 2451/12; wyr. WSA w Warszawie z 25.4.2013 r., V SA/Wa 327/13),
  2. terminy zapłaty kwoty wadium na wyznaczone na 14 i 21 dni nie przekraczają terminu „niezwłocznego” (wyr. KIO z 14.5.2009 r., KIO/UZP 570/09; KIO/UZP 571/09),
  3. wypłata kwoty gwarancyjnej nie może być uzależniona od dokumentowania przez zamawiającego wystąpienia podstawy prawnej zatrzymania wadium, a gwarant nie może uzależniać wypłaty od samego oświadczenia, że zaszła okoliczność zatrzymania wadium. Dokument gwarancji nie powinien zawierać klauzul ograniczających w sposób nieuzasadniony odpowiedzialność gwaranta. Co za tym idzie, zawarcie w treści gwarancji klauzuli o wygaśnięciu gwarancji w przypadku unieważnienia postępowania jest odstępstwem w kształtowaniu rezultatu zabezpieczenia, które zawęża zakres odpowiedzialności gwaranta - eliminuje możliwość zaspokojenia zamawiającego z tego typu gwarancji w określonych okolicznościach, które mogą zaistnieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. (P. Wiśniewski „Wypłata wadium określonego w gwarancji”, M.Zam.Pub. 2014/8/22-24).