Spór dotyczył umowy, na podstawie której firma budowlana prowadziła szereg prac dekarsko-blacharskich dotyczących dachu w bloku.


Do remontu budynku stosujemy przepisy o robotach budowlanych

Wykonawca robót wskazywał, że z prawnego punktu strony łączyła umowa o dzieło. Sądy rozpoznające sprawę nie zgodziły się z tą oceną. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, idąc w ślad za sądem I instancji, dał wyraźną wskazówkę, że wymiana dachu stanowi istotny element budynku, wobec czego jest to przedmiot umowy o remont budynku. Przez odesłanie z art. 658 k.c. do tego typu umów stosuje się przepisy o umowie o roboty budowlane.


Dekarz powinien zadbać o cały dach

Kolejnym ważnym elementem sporu był zakres obowiązków wykonawcy. Bronił się on argumentem, że dochodzona przez wspólnotę szkoda wynika z problemów z konstrukcją dachu, a zakres jego prac w ogóle nie obejmował naprawy konstrukcji. Także z tym nie zgodziły się sądy. SA podkreślił m.in., że jeżeli wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki technicznej, a więźba dachowa jest uszkodzona, przedmiot umowy zostanie wykonany dopiero wtedy, gdy więźba zostanie naprawiona. W innym wypadku bezpieczeństwo użytkowania nie zostanie zachowane.


wyr. SA w Szczecinie z 06.03.2014 r., I ACa 816/13