Praktyka ograniczania uprawnień prokurentów przez zobowiązywanie ich do współdziałania przy reprezentacji spółki z członkiem zarządu była powszechnie stosowana. Taką konstrukcję określa się mianem "prokura łączna niewłaściwa". Nie była ona wprawdzie przewidziana wprost przepisami prawa, ale była akceptowana zarówno w obrocie gospodarczym jak i w wydziałach KRS, które wpisywały taki sposób reprezentacji do rejestru przedsiębiorców (chociaż trzeba zaznaczyć, że część sądów odmawiała takich wpisów).

Sytuacja zmieniła się na początku 2015 r. Sąd Najwyższy przyjął wtedy uchwałę (III CZP 34/14), w której mocno ograniczył stosowanie omawianego rodzaju prokury.

W odpowiedzi na to do kodeksu cywilnego wprowadzono nowy przepis - art. 109¹ § 1¹ k.c. o następującej treści:

Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Można już bez jakichkolwiek wątpliwości ograniczać działania prokurentów zobowiązując ich do współpracy z członkami zarządów i wspólnikami spółek.