13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono szereg rozwiązań mających chronić nas przed zarażeniem koronawirusem. Jednym z nich jest przewidziany w § 9 rozporządzenia zakaz organizowania zgromadzeń, jeżeli liczba ich uczestników przekracza 50 osób. Ponieważ na placach budowy nawet średniej wielkości inwestycji wielokrotnie pojawia się więcej niż 50 osób firmy budowlane i ich pracownicy podnoszą wątpliwości co do tego, czy plac budowy również objęty jest tym zakazem.

Odpowiadając krótko - nie.

Zakaz dotyczy zgromadzeń w znaczeniu Prawa o zgromadzeniach. Ono natomiast definiuje zgromadzenie jako (1) zgrupowanie osób (2) na otwartej przestrzeni (3) dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób (3) w określonym miejscu (4a) w celu odbycia wspólnych obrad lub (4b) w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Ustawa posługuje się też definicją zgromadzenia spontanicznego, czyli zgromadzenia, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Plac budowy nie wpisuje się w elementy tych definicji.