W kolejnym odcinku podcastu "Prawnik na budowie" mówię o rozwiązaniach Tarczy Antykryzysowej istotnych z punktu widzenia kontraktów budowlanych w zamówieniach publicznych

Przepisy mogą rodzić po stronie uczestników inwestycji wiele wątpliwości. Na przykład?

- czy terminy realizacji umowy zostają przesunięte automatycznie o czas zagrożenia epidemicznego lub epidemii?
- czy specustawa koronawirusowa obejmuje też okoliczności, które wpływały na wykonywanie kontraktu przed jej wejściem w życie?
- czy przepisy odnoszą się do sytuacji podwykonawców?
- jakie obowiązki mają wobec siebie strony?
- czy strona, która naruszy przewidziane ustawą terminy do złożenia powiadomień/stanowisk poniesie jakieś konsekwencje?
- czy okoliczności związane z koronawirusem uzasadniają zmiany umowy lub rezygnację przez zamawiającego z kar umownych?
- jakie okoliczności wywołane koronawirusem wykonawca może powołać na swoją obronę?
- czy konieczne jest szczegółowe wykazanie przez wykonawcę wpływu koronawirusa na realizowany kontrakt?
- jaka jest procedura zmiany umowy w związku z koronawirusem?
- czy zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów zewnętrznych (dokumentów urzędowych, zaświadczeń itp.) zamiast własnych oświadczeń wykonawcy?
- jakie zmiany można wprowadzić do umowy?
- jaki jest pułap kwotowy zmian umowy?
- czy na podstawie specustawy koronawirusowej możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia o wzrost kosztów realizacji kontraktu wywołanych epidemią?
- czy zamawiający może jednostronnie ustalić kształt aneksu do umowy?
- w jakim trybie dokonywana jest zmiana umowy?
- czy zmiana umowy jest prawem czy obowiązkiem zamawiającego?
- czy koronawirus wpływa na możliwość odstąpienia od umowy?
- czy zamawiający w każdym przypadku może zrezygnować z dochodzenia kar umownych?
- czy specustawa określa kryteria, którymi zamawiający powinien się kierować przy ocenie możliwości rezygnacji z kar umownych?
- czy rezygnacja z kar umownych jest prawem czy obowiązkiem zamawiającego?
- czy zamawiający rezygnując z dochodzenia kar umownych lub zawierając aneks do umowy naraża się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?