Najistotniejsze zmiany w przepisach:

  • pozostawienie zmiany kontraktów oraz rezygnacji z kar umownych w gestii zamawiających - niestety nadal nie przyznano wykonawcom możliwości skutecznego żądania uzyskania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót czy zakres przedmiotu umowy
  • ograniczenie stosowania przepisu ustawy do umów zawartych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego - rozwiązanie, które w praktyce może doprowadzić do dalszej destabilizacji i zamrożenia rynku zamówień publicznych
  • wprowadzenie regulacji mających chronić podwykonawców i dalszych podwykonawców - z jak najbardziej słusznymi intencjami, ale z nie najlepszym skutkiem; wykonawcy mogą być zobowiązani do zmiany warunków umowy z podwykonawcą, pomimo, że sami nie otrzymają odpowiedniej zmiany od zamawiającego.